4.2.2 ADD指令

 

ADD指令将同尺寸的源操作数和目的操作数相加,格式是:

    ADD目的操作数, 源操作数

加法操作并不改变源操作数,相加的结果存储在目的操作数中。其操作数的格式与MOV指令的操作数格式相同(参见4.1.4节)。下面是两个32位整数相加的小例子:

    .data
        var1 DWORD 10000h
        var2 DWORD 20000h
    .code
        mov eax,var1        ;EAX = 10000h
        add eax,var2        ;EAX = 30000h

影响的标志:ADD指令根据目标操作数的值相应修改进位标志、零标志、符号标志、溢出标志、辅助进位标志和奇偶标志。